Väitöskirja

Tutkimus matkailun Internet-markkinoinnista 

Juuri nyt työn alla on alan kirjallisuuteen tutustuminen sekä pakolliset jatko-opinnot. Lukulistalla Internet-markkinointia käsittelevien kirjojen ja artikkeleiden lisäksi on useita kuluttajakäyttäytymistä kuvaavaa kirjoitusta.

Matkailijan ostopäätökseen vaikuttaminen Internet-markkinoinnin avulla

Internet on muuttumassa ehkä radikaalimmin kuin koskaan aiemmin. Teknologian sijaan nyt on kyseessä Internetin toimintalogiikan muutos. Verkosta on tulossa dynaaminen, yhteisöllinen, proaktiivinen, aidosti käyttäjälähtöinen ja todellista multimediaa hyödyntävä. Tämän ovat teknisesti tehneet mahdolliseksi ennen kaikkea nopeutuneet verkkoyhteydet ja halventunut tiedon varastointi. Todellisuudessa muutoksen ovat tehneet mahdolliseksi verkon käyttäjät, jotka omalla käyttäytymisellään ovat ohjanneet verkon kehitystä.

Tämä kehitys on tuonut mukanaan täysin uudenlaisia markkinointikeinoja kuten yhteisöllisyyden ja multimedian hyödyntäminen, jotka täydentävät ja jopa korvaavat perinteistä Internet-markkinointia. Uudet toimintalogiikat ovat myös muuttaneet ihmisten tapoja etsiä tietoa Internetistä.

Päätöksentekoprosessin eri vaiheissa oleville henkilöille sopivat erilaiset Internet-markkinoinnin keinot, jotka aikaansaavat lopullisen ostopäätöksen. Lomasta haaveilevan henkilön saa kiinnostumaan kohteesta täysin erilainen markkinointi kuin henkilön, joka on jo päättänyt budjettinsa ja loman ajankohdan. Tärkeää olisikin selvittää, mitkä sähköisen markkinoinnin muodot toimivat päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Segmentointimenetelmänä työssä tullaan käyttämään motivaatiosegmentointia.

Myös Internet-markkinoinnin mitattavuus on kehittynyt. Uudet nettipohjaiset tilastointiohjelmat antavat niin tutkijoille kuin markkinoijille erittäin tarkat ja monipuoliset työkalut testata ja analysoida markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Näitä uusia mittaus- ja testausmenetelmiä tullaan käyttämään hyväksi työn empiirisessä osassa.  Tulokset raportoidaan artikkeleina, jotka toinen toistaan täydentäen muodostavat lopullisen väitöskirjatyön. 

Tutkimuksen lopullisena tavoitteena on muodostaa malli, jonka avulla on mahdollista löytää tehokkain markkinointitapa valitun kohderyhmän jäsenelle kussakin päätöksentekoprosessin vaiheessa. Tulokset auttavat tehostamaan vapaa-ajan matkailuyritysten Internet-markkinointia.

Etusivu

Blogi

Artikkelit

Sanasto

Linkit

Konsultointi

Koulutus

Referenssit

Yhteystiedot